K.A. Naive

12 tekstów – auto­rem jest K.A. Naive. 

Błądzić nie zaw­sze znaczy ty­le, co być za­gubionym, bo czy słuchać to i uważać? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 sierpnia 2013, 20:39

Człowiek nie jest przez­naczo­ny do po­rażki. Każde niepo­wodze­nie ma mu dać siłę i no­we doświad­cze­nie a także nieza­pom­nianą lekcję. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 5 sierpnia 2013, 16:01

Trze­ba poszu­kać we­ny, in­spi­rac­ji. Ona nig­dy nie umiera w człowieku. Cza­sami przyk­ry­wa się grubą war­stwą kurzu i trze­ba się namęczyć aby ją odkopać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lipca 2013, 21:45

Nig­dy nie wiado­mo, jak wszys­tko się po­toczy. I zaw­sze zos­ta­je ta niepew­ność, że mogło być inaczej. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 lipca 2013, 17:20

Ludzie od­chodzą. Wspom­nienia zostają. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 czerwca 2013, 10:07

Każdy błąd po­winen cze­goś nauczyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 11 czerwca 2013, 12:29

Dlacze­go dziura ozo­nowa, dlacze­go bom­ba atomowa?
Czy będziemy is­tnieć w XXI wieku? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2013, 19:34

Czyż je­den praw­dzi­wy przy­jaciel nie jest wart więcej niż stu in­nych, fałszy­wych ludzi? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 czerwca 2013, 18:44

Jest ta­ka stre­fa, której człowiek strzeże jak oka w głowie, bo prze­cież każdy ma pra­wo do in­tymności. Nasze in­tymne, pry­wat­ne spra­wy cho­wamy gdzieś głębo­ko, by nikt ich nie od­krył. Boimy się, że [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 5 fiszek • 7 czerwca 2013, 16:38

Prze­bacze­nie to dar szczególny, na który trze­ba so­bie zapracować. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 6 czerwca 2013, 17:56

K.A. Naive

Jestem sobą, bez żadnej udawanej gry.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

K.A. Naive

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność